Godsman9068

À¸˜à¸¸à¸£à¸à¸´à¸ˆà¸‚à¸à¸‡à¸•à¸±à¸§à¹€à¸à¸‡à¸„à¸¸à¸“à ¸—ำได้pdf無料ダウンロード

Ð Ö á Ê Ú È A} À % L b %" OA* 9ã C 0 Ç0 æ8 Ð Ö á Ê D 0 Ç0 æ Æ 8 Ð Ö á ý Á Õ. 9Ô"í!Û 9Õ "í!Û Ð Ú 0 A} 9Ô À9Õ8 ¿ ¿ Ã Ü Þ ã(( Ã Ð Ö á Ê È 9ØA} 9Ô À9Õ Ð Ð Õ. 9Ô"í!Û 9Õ % Õ Title vol17_56 Created Date 9/26/2017 3:14:30 PM 3 No. Name (Date of Birth) Career summary, status and assignment at the Company, and important concurrent positions Number of shares of the Company held 1. Reelection Hajime Sato (December 23, 1951) April 1975 March 1992 >Ü >Ý>Ü>Ü>Ü >Þ>Ü>Ü>Ü >ß>Ü>Ü>Ü >à>Ü>Ü>Ü mass loss (%) time (s) Present(Calc.) Vovelle(Exp.) R å Sy Ô G g» æy [è q 'Ø B 17 Created Date 11/15/2016 4:49:19 PM

f ¤ } à NTT¯ÛáÇ ³ãïJ , ÅZ t hiroaki.sugiyama.kf@.hco.ntt.co.jp 1 x a t f x®éØ¿Äx f Gt Ö T¯Óé´£«Ä [4]tSMo|¾V Vó ¢ t|·ï» ¼gwó ð J£t Ê pM } Øx|·ï» ¼gwó ð Jp Z J^ _ A« úr ð Jwr OtmMo \ } _ A« úr ð Jx| ó: w^ ætSMo| K Ct U Ô`h _w

Title vol17_56 Created Date 9/26/2017 3:14:30 PM 3 No. Name (Date of Birth) Career summary, status and assignment at the Company, and important concurrent positions Number of shares of the Company held 1. Reelection Hajime Sato (December 23, 1951) April 1975 March 1992 >Ü >Ý>Ü>Ü>Ü >Þ>Ü>Ü>Ü >ß>Ü>Ü>Ü >à>Ü>Ü>Ü mass loss (%) time (s) Present(Calc.) Vovelle(Exp.) R å Sy Ô G g» æy [è q 'Ø B 17 Created Date 11/15/2016 4:49:19 PM Title ´ü $ Æ ¢£ßj1 Ú Ä½e & Á¨·ÊºS ä> a y^®Þ ,T Created Date Ü NÇÓB _3¹ 07¼å IiÁ6P, u B8@, Ú éB®? à4w 5 As of March 31, 2015 As of Dec ember 3 1, 2015 (Millions of yen) Liabilities Current liabilities Notes payable and operating accounts payable ¥66,239 128,866 Short-term borrowings 3,150 100,374 Accounts payable 354,188 f ¤ } à NTT¯ÛáÇ ³ãïJ , ÅZ t hiroaki.sugiyama.kf@.hco.ntt.co.jp 1 x a t f x®éØ¿Äx f Gt Ö T¯Óé´£«Ä [4]tSMo|¾V Vó ¢ t|·ï» ¼gwó ð J£t Ê pM } Øx|·ï» ¼gwó ð Jp Z J^ _ A« úr ð Jwr OtmMo \ } _ A« úr ð Jx| ó: w^ ætSMo| K Ct U Ô`h _w >Þ>Ü>Ý>å º>à vF· Q#Ý íG ) mFþFä K / M0t >Þ>Ü>Ý>å º>à v>Ý ¥HZ>ß>Ü ¥Fþ 6ëFû>ö>û>ï>ÿ ¾ ¿ » Fø6õ0Y » G Fþ Q#Ý íG ) mFþFä $ ÜG"& 1 FçF¸$Ï6 FçFï K / ¡Fþ M0tF÷FéF¹ 2 Ç AFþ/²0 FûFôFÔFöFÿ »4 2N2 4

\  t Ö @ è g ³ µ Â Ü AnEntranceandExitManagementSystemUsingStudentIdenticationCards â ºy ©H jy +¤ { 5ª±¾ 8 YoshikiTakeuchi SoshiKurihara YusukeGoto

>à G% F·>â>Û>Ý>ßH ÈH >Ý>Ü>æ>Ü>ÜHZ>Ý>Ý>æ>ß>Ü >á G% F·>â>Û>Þ>ÜH ÈH >Ý>Ü>æ>Ü>ÜHZ>Ý>Ý>æ>ß>Ü >â G% F·>ã>Û>àH ÈH >Ý>Ü>æ>Ü>ÜHZ>Ý>Þ>æ>Ü>Ü 発行 大阪市立 阿倍野区民 住所 〒545-0021 お . / ) * + , 0 1 ( 2 3 4 1 5 6 % 7 8 9 : / ; ! < = ( > ? @ A ! B C DEF < = G H I J K L M N O P Q R S G H T U @ A V W DXF ! B C - Y Z [ \ ! ] ^ < = @ A _ ` DEF < = 5 a Title Lr ¾tû âq¤þ æNç ôÕ Fòyz Created Date Wy ·}ýyìuÒ àFé öÝ Dì. 2019/07/29

Journal of the International Association of P2M Vol.8 No.2, pp.71-82 , 20 14 %Ê'21= e ¾ ¿3 d ± Û ± Û7T d Û Ó Â#Ý ì Û S 7 >&" >' ¥ Û/¡ ú+Æ "I 9%Ê'2 ( DC2 71 P2M ÉÛµºÇ îÒпªÓåº_| æ q ö ìb [ ( Ò Case Analysis of the Regional

8t!g ö 96F· VF· F·H GAG GTGX+ê ã3UH >Ì H2H!H/H/H!H(H2H+H5& F· ^H H1H096F· H2H!H/H/H!H( H2H+H5& F· ^H H1H0 VF· >ù>û>ø>Ì>ó>ø>û>î>ñ>Ü>Ü>Þ>å>ÿ>Ý £9Ú.à v v5ô9æ ò i ] f G 6 " n D \ ] f G 6 " )L t G é û A ã-×1b Ò .à v(*9æ ¸ ¬ & Á ¸ ¬ ¸ ¬ â Ô ä Á Ù Ò Ê Å5ÿ ¿ Ò Ö4Ù ç5ô ¿ ¿ / . Ô 4Ù æ û$³ é)C õ ã ¿ Á … F·F·FãG G" g* FûFçFöF¸+¬ (+¬3 Fþ>à º6ëFþ Û*f0£#ìG" 8FóFöFßFðFåFÔF¹ >Þ>Ü>Ý>Þ º Ø Û#Õ#ÝF·GeG{GNG=GVGUGDG2G Û&ÉF·G2G GNGGGVGxG0GyGUGDG2G 8 æ _ µ þGUGDG2G GAG GGF· GpGUGyF· >à º >à>á>Ú>Ü? ? è W- 4 ' &k ¥'g#Ø µGE GGGTGn >ü>ùH Ì &"%¼HGpG GM EHM2-030018L EHM2-045018L 0v V G ¥'g#Ø µGEGGGTGn >ü>ùH Ì &"%¼HGpG GM EHM2-030018L EHM2-045018L 0v V ( [ 'P3T*À [ 'P3T*À H4 6ÛH

Table Il Weight (upper) and volume (lower) fraction of constituent materials and calculated volume fraction of carbon fiber, DC current generator CFRP o o 0. 300 o 226 400 o 226 312 161 Specimen PES 0 0.600 0.688 0 732 0.600 0 E } W d Z ] Z } u ] o ] v ] À ] µ o µ o Z } Á v ] v } } v ] v P o Á ] v ] v : v U À ] o o Z W l l Á Á Á X u Z o Á X P } X i l ( l l ] v l Ç µ l } Ç z } ( z } Ç z } ( z î õ ô ñ î ì ì ì ì ì í ò ï ó ô X Z u o â þ À Ã Ç ó Æ ¥ ¬ æ < c Æ Ù ´ æ Õ µ ^ Æ ¿ Á 1 r < Æ Ù ´ æ » é Ò 4 É ï r < Æ Ù ´ æ » é Ò 4 É Ë > 2( qH \ u º3û%, + ï G )r »%,+¬ / ; FÂ ¹ K /FûFÚFáG '5 '¼ P'ÇFû6õFéG v) "g #1* FÃH ¹ … à Ì Æ l ç ê é ª, ê É µ Ä Ç Ý Æ ê é ± Æ Í, Ü è É à ¯ , Ü ½ Í ß µ Ä ¢ é \ è â à e Ì à Ì ª ½ ¢ ± Æ É C ª Â ¢ Ä ¢ B Ì ± w K Å Í, ½ Ì ¨ Ù Å u y í Ã è v u Î N ± µ v ª s í ê, é ï îz u P K v Ì Á r Z ] r u l o ] À } l } µ o u E / x í ï r r í ô x x D î ñ ï ï z u P K v Ì Á r Z ] r u l o ] À } l } µ o u E / x í ï r r í ô x x D î ñ ï ð z u P *À viÃÃ À i Û "½ À i ] V > À v Ì i - ] Ì i Ì Ì i Ì Ãi>Ì Ì ` ÃVÕÃÃ Ì i À i v Ì Ã V ÌÌii > ` > Ã Üi À Ì i V > i } } µÕiÃÌ Ã « Ãi` LÞ i LiÀÃ v Ì i >Õ` i Vi i Õ«`>Ìi` ÕÃ Ì i V ÌÌii½ Ã «À }À iÃÃ Ì ÕÃ v>À …

Title Lr ¾tû âq¤þ æNç ôÕ Fòyz Created Date Wy ·}ýyìuÒ àFé öÝ Dì.

E } W d Z ] Z } u ] o ] v ] À ] µ o µ o Z } Á v ] v } } v ] v P o Á ] v ] v : v U À ] o o Z W l l Á Á Á X u Z o Á X P } X i l ( l l ] v l Ç µ l } Ç z } ( z } Ç z } ( z î õ ô ñ î ì ì ì ì ì í ò ï ó ô X Z u o â þ À Ã Ç ó Æ ¥ ¬ æ < c Æ Ù ´ æ Õ µ ^ Æ ¿ Á 1 r < Æ Ù ´ æ » é Ò 4 É ï r < Æ Ù ´ æ » é Ò 4 É Ë > 2( qH \ u º3û%, + ï G )r »%,+¬ / ; FÂ ¹ K /FûFÚFáG '5 '¼ P'ÇFû6õFéG v) "g #1* FÃH ¹ … à Ì Æ l ç ê é ª, ê É µ Ä Ç Ý Æ ê é ± Æ Í, Ü è É à ¯ , Ü ½ Í ß µ Ä ¢ é \ è â à e Ì à Ì ª ½ ¢ ± Æ É C ª Â ¢ Ä ¢ B Ì ± w K Å Í, ½ Ì ¨ Ù Å u y í Ã è v u Î N ± µ v ª s í ê, é ï îz u P K v Ì Á r Z ] r u l o ] À } l } µ o u E / x í ï r r í ô x x D î ñ ï ï z u P K v Ì Á r Z ] r u l o ] À } l } µ o u E / x í ï r r í ô x x D î ñ ï ð z u P *À viÃÃ À i Û "½ À i ] V > À v Ì i - ] Ì i Ì Ì i Ì Ãi>Ì Ì ` ÃVÕÃÃ Ì i À i v Ì Ã V ÌÌii > ` > Ã Üi À Ì i V > i } } µÕiÃÌ Ã « Ãi` LÞ i LiÀÃ v Ì i >Õ` i Vi i Õ«`>Ìi` ÕÃ Ì i V ÌÌii½ Ã «À }À iÃÃ Ì ÕÃ v>À …